Tilbake til Forsiden (logo) Norske sider
 | Sitemap |
Home Services Contact me! Latest News Philosophical About A. Holt
Philos. Practice Philos. Café Socratic Dialogue Lectures
Platon Holder Foredrag og Peker mot ideene, Utsnitt av Rafaels bilde Foredrag- om dette og hint!

Foredrag er kanskje det nærmeste jeg kommer den klassiske akademiske presentasjonsmåten, i formidling av kunnskap / viten - eller underholdning!.

Foredragsstil
Sammen med du / dere forsøker jeg å legge opp fordragets stil, stemning, nivå og retorikk - til de ørene som hører på.

Mine tilhørere har fortalt meg at foredragene mine er personlige og engasjerte; og at "det gjør dem tilgjengelige og interessante".

Noen temaer jeg har foredratt over

  • Hva er den gode samtale?
  • Det moderne menneske som (kierkegaardsk) estetiker.
  • Hva er god kommunikasjon?
  • Om Søren Kierkegaard
  • Om Peter W. Zappfe og det tragiske -
  • Buber og det dialogiske prinsipp
  • Om Dialogen
  • Om det å velge seg selv for å bli seg selv

Rammer for foredragene
Vanligvis foredrar jeg i rundt 45 minutter, siden det erfaringsmessig er den lengste tidsrammen den menneskelige bevissthet kan være nogenlunde konsentrert. Men kortere og lengre tidsrammer kan også avtales spesielt.

Her kontakter du meg!

Kierkegaard
"Først Cartesius udtalt den store Sætning, at Msket maa begynde heelt forfra, undersøge Alt fra Grunden. Hans Principer altsaa: 1) De omnibus dubitandum est, og: 2) Cogito ergo sum. For ikke at blive staaende i denne Tvivl, vil Cartesius, at man skal tvivle om Alt, thi først derved kan findes eet Punkt, som det er umuligt at betvivle, og dette Punkt er: cogito ergo sum."

(Kierkegaard om Descartes metodiske tvil; Fra papirer, XII, s238).
| Home | To the top | Sitemap | Search | Contact me! | About these pages |